dijous, 11 de juny de 2015

Pre-acord de governabilitat a SencellesReunits:
En Joan Carles Verd Cirer, en Tomeu Morro Oliver, na Carme Reynés LLabrés
En representació de:
les candidatures a Sencelles de El PI-Proposta per les Illes, Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) i Volem Sencelles, expresam la nostra voluntat i compromís d’arribar a un acord de Governabilitat a l'Ajuntament de Sencelles pels propers quatre anys en base als següents objectius programàtics:
 • Un Ajuntament transparent i participatiu. Fomentar la transparència i la participació ciutadana a tots els nivells. Implantar l’Administració Electrònica per facilitar la realització de tràmits i l’accés de la ciutadania a la informació municipal. Creació de borsins específics per a la contractació de personal i de professionals i empreses per part de l’Ajuntament
 • Un Ajuntament que doni els millors serveis amb les contribucions més ajustades. Adaptar l’estructura organitzativa de l’Ajuntament a les circumstàncies i necessitats actuals. Mantenir una hisenda i economia sanejades. Rehabilitar i mantenir en les millors condicions els carrers, camins, instal·lacions i edificis municipals. Establir les bonificacions que es puguin en aquells casos d’especial necessitat.
 • Un municipi viu i actiu culturalment. Implicar la participació d’associacions i persones vinculades a l’ambit cultural en la dinamització cultural del municipi. Implicar a les entitats i particulars en la planificació i organització de les fires i festes de municipi. Donar suport a les activitats organitzades per les entitats i associacions. Protegir, donar a coneixer i rehabilitar el nostre patrimoni
 • Un municipi solidari, viu i actiu econòmicament. Donar suport a les famílies necessitades i altres col·lectius vulnerables. Establir clàusules socials en les contractacions municipals, Suport a les empreses i emprenedors locals, aixi com als projectes sostenibles que suposin dinamització de l’economia local. Implantar polítiques de foment de la inserció laboral dels joves i altres col·lectius vulnerables. Reactivar el mercat setmanal. Promoure els valors del municipi com a destí turístic.
 • Un municipi sostenible on conviure amb civisme. Fomentarem l’ús d’energies renovables, la recollida selectiva, el reciclatge i les actituds cíviques i de convivència en tots els àmbits.
Aiximateix acordam la redacció definitiva d’un document d’acord on s’expressaran de manera detallada l’organigrama, els protocols de coordinació entre les diverses àrees i les accions concretes per poder assolir els objectius expressats, per tal de que pugui ser ratificat per les respectives assemblees.
En tot cas, aquest document inclourà el següent organigrama bàsic de distribució d’àrees:
Junta de Govern Local
 • Batlia: El PI
 • Tinences de batlia:
  • 1ª PSOE
  • 2ª El PI
  • 3ª Volem Sencelles
Àrees de gestió:
  • El PI:
   • Urbanisme, Policia Local, Circulació, Vies, Obres i Medi Ambient, Esports, Serveis Socials, Salut, Educació, Cultura i Patrimoni, delegació de Biniali
  • PSOE:
   • Hisenda i promoció econòmica, Fires i Festes, Joventut.
  • Volem Sencelles:
   • Informació ciutadana, Participació i Transparència.
Sencelles 12 de juny de 2015
 Signants:
   
Joan C Verd Cirer              Tomeu Morro Oliver          Carme Reynés Llabrés

dilluns, 8 de juny de 2015

Proposta d'àrees de gestió de la candidatura de Volem Sencelles per formar part de l’Equip de Govern de l’AjuntamentVolem assumir la responsabilitat en la gestió de la regidoria de: Participació, amb les condicions, especificades als següents punts, a més de dur la responsabilitat dels projectes especificats al punt 2 d’aquest document.1. Creació i gestió d’una Regidoria d’Informació, Participació i Transparència

Aquesta regidoria serà l'encarregada de posar en coneixement de la ciutadania les iniciatives que surtin de la gestió de les diferents àrees que conformen l'acció de govern.

Requerirà dotació pressupostària: S'haurà de tenir en compte la necessària contractació d'un professional (empresa i/o autònom) de la comunicació. Amb les següents funcions: per catalitzar totes les iniciatives de govern i que aquestes siguin conegudes en diferents mitjans de difusió ja siguin digitals o físics. La renovació de la pagina web de l'ajuntament perquè sigui una eina tant d'informació com de participació de la ciutadania, la creació d'un butlletí d'informació municipal, la instal·lació de panells informatius a tot el terme municipal, així com la gravació dels plens municipals perquè siguin publicats a la xarxa són condicions necessàries perquè el bon funcionament de la regidoria estigui garantida.

Potenciar la creació de consells sectorials amb la participació de la resta de regidories. Amb la intenció de fomentar l’agrupació i la visibilització de les prioritats de cada sector i les seves propostes.

A nivell intern la resta de regidories s'hauran de coordinar amb la regidoria de participació i informació en reunions periòdiques per donar la informació necessària perquè aquesta difongui les iniciatives de govern a la ciutadania pels canals abans esmentats.


2. Projectes que seran gestionats per Volem:

 • Nou Mercat. Reunions sectorials de professionals i consumidors per dissenyar el nou mercat setmanal dels dissabtes de Sencelles.
 • Gestió de la Brigada Jove. Control del procés de selecció i establiments de protocols amb els diferents llogarets perquè siguin els seus veïns qui decideixin quines són les accions prioritàries d'aquesta brigada.
 • Borsí de professionals. Cens de professionals autònoms i empreses del poble per garantir la transparència i l'equitat a l'hora de repartir les feines derivades de les diferents necessitats que hagi de cobrir l'ajuntament.
 • Supervisió i Gestió de l'Escoleta (0-3) per garantir l'actual model educatiu. Promoure i participar dels nous projectes educatius de 0-16 anys.
 • Supervisió i Gestió de la Biblioteca com a espai de dinamització cultural
 • Potenciació de la Ruta Arqueològica Sencelles - Costitx. I dinamització del patrimoni del municipi.
 • Punt Verd. Gestionar la creació d’un centre on es pugui reciclar tot el possible per minimitzar el cost de deixalles.
 • Banc de Terres: oferir un servei de mediació entre propietaris i gent que vulgui treballar la terra, fomentant l’autoocupació i l’aprofitament i cura del territori.
 • Registre censal d’animals de companyia. Crear un cens animal amb l´objectiu de disminuir les depeses anuals que es produeixen per la perdua d´un animal de companyia.


3. Transversalitat en l'acció de govern.

Volem establir protocols de gestió entre totes les forces que conformin el govern municipal perquè totes tinguin capacitat d'influència i opinió a l'hora d'escollir les prioritats de cadascuna de les àrees de govern, independentment de quina força les gestioni. Crear espais oberts d'opinió on a més dels regidors, els membres de cada formació puguin sumar punts de vista i així establir acords més amplis, on les diferents sensibilitats de cadascuna de les formacions del govern es vegin reflectits encara que sigui en part.
A Sencelles, 8 de juny de 2015